Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 • Derneğe üye olabilmek için, üye olacak kişinin ve mensubu olduğu ajansın ayrı ayrı aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.
 • Üyenin mensup olduğu ajansta bulunması gereken nitelikler:
 • Türkiye’de kurulu ve en az 3 yıldır faaliyette bulunuyor olması, Yaratıcı çalışma, müşteri ilişkileri ve medya hizmetleri verebilecek kapasite tam hizmet reklam ajansı olması.

 

Üye olacak kişide bulunması gereken nitelikler:

 • Yukarıdaki niteliklere sahip bir ajans veya ajanslarda toplam olarak en az üç yıldır çalışmakta olması,
 • Çalıştığı ajansta hissedar veya Yönetim Kurulu /Müdürler Kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip üst düzey yönetici olması,
 • Asıl mesleğinin reklamcılık olması,
 • Mesleki ve ticari saygınlığa sahip olması,
 • Üyelik Kurulu ve Yönetim Kurulu dışında, üç ayrı reklam ajansından üç Dernek üyesinin teklifi ve Üyelik Kurulu’nun salt çoğunluğunun olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluğunun kararı ile üye olması gerçekleşir.
 • Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.
 • Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 • Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
 • Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 • Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
 • Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.